Πρόβλεψη διάδοσης.

 Για να αξιοποιήσουμε τα στοιχεία του πίνακα διάδοσης θα πρέπει να ξέρουμε τα παρακάτω.

  f layer2

 

 Ο δείκτης Κ είναι μια τιμή που καθορίζεται κάθε τρεις ώρες από μετρήσεις και ανάγνωση της γεωμαγνητικής δραστηριότητας σε όλο τον κόσμο.Παρατηρούμε την τιμή Κ αν αυξάνεται ή μειώνεται ή παραμένει σταθερή.
Οι τιμές που μας ενδιαφέρουν για τον δείκτη Κ είναι οι παρακάτω.Στο K μεταξύ 0 και 2, η διάδοση είναι καλή και ο θόρυβος χαμηλός.
Συνεπώς, μπορεί να κάνει κάποιος μακρινούς σταθμούς ή QRP. Στο 3 δείχνει γεωμαγνητική δραστηριότητα και θα υπάρχει σε κάποιες
HFμπάντες θόρυβος. Ακόμα ποιο ψηλά στο 4 θα έχουμε κακές συνθήκες σε όλες τις μπάντες HF.
Ο δείκτης Α είναι ισοδύναμος με το δείκτη Κ, αλλά με τις μετρήσεις κάθε 24 ώρες αντί για κάθε τρεις. Η λειτουργία του είναι σχεδόν ίδια με τον Κ.      Ο δείκτης Α κάτω από το 10 δείχνει άριστες συνθήκες διάδοσης και χαμηλό θόρυβο στις μπάντες. Με το Α από 10 έως 20, θα έχουμε προβλήματα ενώ ποιο ψηλά , μεγαλύτερο από 20 οι συνθήκες θα είναι σαν αυτές του Κ = 4.
Τέλος ο δείκτης SFI έχει τιμές μεταξύ 50 και 300. Από 150 και πάνω έχουμε
ιδανικές συνθήκες για επικοινωνίες στα HF.

 

coax trans


Created by SV2GJQ